Ing. Václav Šleis - Dopravní inženýr  Naše firma si Vám dovoluje nabídnout volnou kapacitu služeb v oboru motorových manipulačních vozíků (manipulačních vozíků s vlastním pohonem) ve smyslu ČSN ISO 5053 (268801) Motorové manipulační vozíky. Terminologie, a to:
 • provádění základních školení a praktických zaučení obsluh motorových manipulačních vozíků (dříve řidičů motorových vozíků),
 • opakovaných školení obsluh motorových manipulačních vozíků (zdokonalování odborné způsobilosti) – každých 12 měsíců,
 • provádění pravidelných technických kontrol motorových manipulačních vozíků (pracovních strojů samojízdných, ve smyslu zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, ČSN 268805 Manipulační vozíky s vlastním pohonem – Provoz, údržba, opravy a technické kontroly a ČSN ISO 3691 + Amd 1 Motorové vozíky – Bezpečnostní předpisy) – každých 12 měsíců,
 • školení uživatelů a provozovatelů motorových manipulačních vozíků, zpracování místních řádů skladů dle ČSN 269030 Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování,
  Dále si dovoluji nabídnout.
 • zpracování rozborů rizik, místních provozních bezpečnostních předpisů ve smyslu nařízení vlády č. 168/2002 Sb., vyplývajících z provozování silniční dopravy, provozu motorových vozidel a manipulace s materiálem (dříve dopravně provozních řádů - DPŘ),
 • zpracování projektů dopravního značení na účelových komunikacích, včetně projednání s Policií ČR, obecními úřady s rozšířenou působností, příp. ředitelstvím dálnic, ve smyslu zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako součást DPŘ,
 • zajištění náležitostí nutných pro výjimečný provoz motorových manipulačních vozíků na silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích,
 • školení řidičů motorových vozidel – zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, ve smyslu zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákoníku práce - tzv. školení řidičů „REFERENTŮ“. Nabízené služby odpovídají systému jakosti EU, neboť majitel firmy je certifikován akreditovaným certifikačním orgánem ČSMM-L Praha č. 3073, ve smyslu ČSN EN ISO/IEC 17024 - 01 5258 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob. Majitel firmy je rovněž činný v citovaném akreditovaném certifikačním orgánu ve funkci předsedy správní rady a je členem předsednictva ČSMM-L (Česká společnost pro manipulaci s materiálem – Logistiku Praha).
 • Majitel je rovněž držitelem osvědčení o odborné způsobilosti pro provozování dopravy a profesního osvědčení k provádění výuky a výcviku řidičů motorových vozidel.
 • Ceny se stanoví dohodou.
 • Školení, praktická zaučení, opakovaná školení, zdokonalování odborné způsobilosti a technické kontroly se provádí na pracovišti a v prostorách zaměstnavatele, provozovatele.
Kontakt:

Ing. Václav Šleis - Dopravni ingenyr
adresa: Masarykova 149/423, 400 01 Ústí na Labem
GSM: +420 603 468 870
email: sleis@atlas.cz
ičo: 44514042